تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

باور

 

نویسنده:احساس بی احساس

باور

باورم نمیشه دستات
توی دست من نباشن
رو در و دیوار خونه
گرد تنهایی بپاشه
تو همونی كه می گفتی تو دنیا
هیچ كی مثل من پیدا نمیشه
تو همونی كه می گفتی قلبم
مال تو باشه واسه همیشه

باورم نمیشه چشمات
بره مال دیگرون شه
با غریبه اشناشه
با غریبه مهربون شه
تو همونی كه می گفتی تو دنیا
هیچ كی مثل من پیدا نمی شه
تو همونی كه می گفتی قلبم
مال تو باشه واسه همیشه

تو همونی كه می گفتی تو دنیا
هیچ كی مثل من پیدا نمیشه
تو همونی كه می گفتی قلبم
مال تو باشه واسه همیشه
مال تو باشه واسه همیشه