تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

می شود ...

 

نویسنده:احساس بی احساس

می شود ...

می شــود رنــگ نگـــاه یــاس را

بــا نگــــاه آبیـــت پیـــونــد داد

می شـــود در بــاغ همپــای نسیم

بـــه شقــایق یك سبد لبخند داد

 

 

می شود با بال سرخ عاطفه

تــا فــراســـوی افـــق پــرواز كرد

می شود با یاری حسّی لطیف

عشــق را بــا یــك تپش آغاز كرد

 

 

می شـود در بیكــران آسمـــان

شعر سرخ یك شقایق را سرود

می شـود در مـرز یك آشفتگی

جـان فدای غنچه ای تنها نمود

 

 

می شود با دستی از جنس بهـار

تــك تــك پروانه ها را تاب داد

می شود با جرعه ای از اشك شـوق

بــاغ ســرخ لالـه ها را آب داد

 

 

می شود با یك نگــاه مــاندگـار

از طلوع شهـر رؤیا شعر گفت

می شـود گــل های دل را آب داد

می شود تا آبی دریــا شگفـت

 

 

می شــود در جــاده هـــای آرزو

مثــل بیـد پاك و مجنون تاب خورد

می شود قــویی غــریب و تشنـه بود

از لـــــب دریـــــاچـــة دل آب خـــــورد

 

 

می شود از شهر پاك پنجره هــا

سـوی حسّی ماندنی پرواز كرد

می شود همبـازی پروانــه شــد

بــرگ هـــای لادنـی را ناز كرد

 

 

می شود یك شاخه گل را هدیــه داد

می شود با خنده ای پایان گرفت

می شـود یك لكــّه ابــر پــاك بود

می شود آبی شـد و باران گرفت

 

 

پس بیــا دنیــای پــاك قلــب را

جایـگــاه رویش گــل ها كنیــم

بـا نگــاهی روح را رنــگی زنیــم

بــا تبســم خـــانـــه را زیبـا كنیم

 

 

معنی این حرف هـا یعنی بیــا

از تمام كینــه ها عاری شــویم

زخم یك پروانــه را درمان كنیم

در كویر سینــه ای جــاری شویم