تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

عشق یعنی...

 

نویسنده:احساس بی احساس

ای پنــــاه قلـــب هـــای بــی پنـــاه

ای امیــد آسمـــان هـــای غــریــب

ای بـــه رنـــگ اشــك های گـرم شمع

ای چنـــان لبخنــد میخـك ها نجیب

 

 

ای دوای درد دل هــــــای اسیــــر

ای نگـــاهـــت مـــرهم زخـــم بهـار

ای عبــــــور تـــــو غـــــــروب آرزو

ای ز شبنـــم هـــای رؤیـــا یـــادگـار

 

 

كوچـــة دل بـــا تـــو زیبا می شود

تـــو شفـــابخش نگـــاه عـاشقی

مهربانی، نــازنینی مثـــل عشــق

بــا تمـــام شـــاپـــرك ها صادقی

 

 

چشــم هـــایت مثـل یك رنگین كمان

دســت هــایت بـــاغ پـاك نسترن

قلبـــت اقیــانــوسی از شوق و نگاه

بـــا دلت پروانه شد احساس من

 

 

قلــب مـــن یـــك جـــادة تـــاریك بـود

بـــا تـــو قلبــم كلبة پیوند شد

اشــك هـــایم مثــل نیلـــوفر شكفت

حـــاصلش یـك آسمان لبخند شد

 

 

مـــرز مـــا گلــدانی از احســاس شد

تـــوی گلـــدان پیچكــی از عــاطفـه

تـــــــــو شـــــــدی راز شكــــــفتن

مــن شـدم برگ سبز و كوچكی از عاطفه

 

 

ای تمـــاشــای تـــو یك حسّ لطیف

بی تو فرش كوچه ها بارانی ست

بی تـــو صـــد نیلوفــر عـاشق هنوز

در حصـــار عاشقی زندانی ست

 

 

قلــب مــن تقـــدیم چشمـان تو شد

عشـــق یعنــی تـــا ابـد آبی شدن

عشــق یعنــی لحظـــه ای بـارانی و

لحظه ای شفاف و مهتابی شدن

 

 

عشـــق یعنــــی لـــــذت یـــــك آرزو

عشـــق یعنــی یـك بلای ماندگار

عشق یعنی هدیه ای از آسمان

عشـــق یعنـی یك صفای سازگار

 

 

عشـــق یعنـــی بـــا وجـــود زنـــدگــی

دور از آداب مــــــــردم زیستـــــن

عشـــق یعنــی لحظـــه ای خنـدیدن و

ســـال هـــا اشك نــدامت ریختن

 

 

عشـــق یعنـــی زنـــگ تكـــــرار نگـــاه

عشـــق یعنــی لحظه ای زیباشدن

عشـــق یعنــی قطــره بـودن، سوختن

عشـــق یعنــی راهــی دریــا شدن

 

 

هر چه هست این عشق صدها قلب صــاف

بــا حضــورش آبی و بی كینه است

عشــق یعنــی سبــز بـــودن تـــا ابـــد

عشـــق رنــگ نقــرة آیینـــه اســت

 

 

تــو گـــل گلـــدان قلـــب مــن شدی

عشــق شـد یك برگ از گلدان تو

در بهـــــار آرزوهــــــا مـــی دهــــــد

میـــوه هـــای عاطفه چشمان تو

 

 

چشمهـــایم بـــاز بـــارانـی شـــدند

قلبــم امـا گشت دریایی ز عشق

دل گــذشت از كــوچـــه هـــای خاطره

روح شد مضمون و معنایی ز عشق

 

 

بــایــد از آرامــش دل هـــا گـذشـت

شادمــان چــون لحظـــه دیـدار شد

بهتــرین تسكیـــن دل ایـن جمله است

بــایــد از پیــوند تــو سرشـــار شــد