تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

سرنوشت

 

نویسنده:غروب احساس

درآستانه ی کوچه زندگی،دفترتقدیرم رانظاره می کنم

که دستان قدرتمندسرنوشت آن راورق می زند

ونوشته هایش را باقلم قسمت تغییر می دهد

وآرزوی این راداشتم که روزی بتوانم بوته ی سرنوشت را

ازریشه بخشکانم

تاهیچ وقت نتواند دفترم را بادستان بی مهرش ورق زند

وآنان را که دوستشان دارم هیچ گاه با تکرار واژه ی قسمت

از من نگیرد