تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

دیدم دلم گرفته

 

نویسنده:احساس بی احساس

دیدم دلم گرفته
دیدم دلم گرفته هوای گریه دارم تو این دو روز غمگین دور از رفیق و یارم
دیدم دلم گرفته دنیا به این شلوغی این همه آدم اما من کسی رو ندارم
دیدم غروب اما نه مثل هر غروبی پهنای آسمون رو از غم ندیده بودم هرگز به این شلوغی
دیدم که جاده خسته است از این که عمری بسته است
اونم تمومه حرفاش یا از هجوم بارون یا از پلی شکسته است
اونم تمومه راه هاش یا انتها نداره یا در میونه بسته است
من و غروب و جاده رفتیم تا بی نهایت از دست دوری راه یکی نداشت شکایت
گم شدیم از غریبی من و غروب و جاده از بس هوا گرفته از بس که غم زیاده
پر از قبار غم بود هر جا نگاه می کردی کی داشت خبر که یک روز میری که بر نگردی