تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

غرور شکسته

 

نویسنده:غروب احساس

اگرسربرسینه ام بگذاری خواهی شنید صدای قلبی راکه روزی خون سرخ عشق ازآن فوران می کرد صدای قلبی را که تک تک ضربانش درامید دیدار دوباره می تپید اما امروز آن قلب باکوچک ترین تلنگری خواهد مرد وضربان قلبش به دنبال تیک تیک ساعت می دودتا روزی سنگینی سرد خاک رابر پیکر بی جانش احساس کند آن پیکری که هیچ کس برغرورش احترام نگذاشت 

آن پیکری که روزی نام تورادر تمام وجودش فریاد زد وتو آن رانشنیدی چه کسی خراب کرد کلبه ی آرزوهایم را؟ وشکست آن غروری راکه وجودش را درنگاه های سرد تو خشکاندم

وچه کوتاه بودهمسفر توبودن در جاده های سرنوشت!