تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

یک خط در میان

 

نویسنده:غروب احساس

درکتاب چهارفصل زندگی

 صفحه هاپشت سرهم می روند

هریک ازاین لحظه ها یک صفحه اند

لحظه هاباشادی وغم می روند

 

آفتاب وماه یک خط درمیان

گاه پیدا،گاه پنهان می شوند

  شادی وغم نیز هریک لحظه ای

برسراین سفره مهمان می شوند

 

گاه اوج خنده ی ما گریه است

گاه اوج گریه ی ماخنده است

گریه دل راآبیاری می کند

خنده یعنی این که دل ها زنده است

 

زندگی ترکیب شادی باغم است

دوست می دارم من این پیوند را

گرچه می گویند شادی بهتر است

دوست دارم گریه با لبخند را