تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

نمی دانم...

 

نویسنده:احساس بی احساس

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد،
نمی خواهم بدانم کوزه گر از اندام بدنم چه خواهد ساخت؛
ولی بسیار مشتاقم از خاک گلویم سوتکی سازد
سوتکی به دست کودکی گستاخ و بازی گوش و او یکریز و پی دی پی،
دَم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد،
و خواب خفتگان را آشفته تر سازد،
بدین سان بشکند در من، سکوت مرگ بارم را.