تبلیغات
***یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم***

*** عاشقانه ها ***

*** یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ***

 

*** سجاده عشق ***

 

نویسنده:احساس بی احساس

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم ، وقت پرپر شدنش سوز و نوایی نکنیم ، پر پروانه شکستن هنر انسان نیست،
 گر شکستیم ز غفلت،من و مایی نکنیم، یادمان باشد سر سجاده عشق، جز برای دل محبوب دعایی نکنیم ، یادمان
باشد اگر خاطرمان تنها...